Mail Space Facebook Instagram RSS

Bebrene (Bebrenes ciems) savu vārdu ieguvusi no Bebrupītes, kuras krastos tā atrodas. Gan senos laikos, gan vēl joprojām Bebrenes apkārtnē dzīvo daudz bebru. Pirmoreiz rakstos minēta 1562. gadā, bet ir liecības par to, ka Bebrenes apkārtne apdzīvota sākot ar akmens laikmetu.

Bebrenes pagasta pārvaldes Atzinības raksti Latvijas valsts 96. gadadienā

watch Publicēšanas datums: ceturtdiena, 2014 gada 13. novembris
watch Atslēgas vārdi: Atzinība, Pasākumi

Turpinot aizsākto tradīciju, arī šogad – Latvijas Republikas proklamēšanas 96. gadadienai veltītajā svētku pasākumā, kas norisināsies 15. novembrī plkst. 14.00 Bebrenes kultūras namā, Bebrenes pagasta pārvalde vēlas pateikties pagasta ļaudīm, kas ar savu darbu, atsaucību un sirds siltumu devuši ieguldījumu Bebrenes pagasta attīstībā.

 Ar Atzinības rakstu par ieguldījumu pagasta attīstībā tiks apbalvoti:

 1. Kristīne Placina (Pirmsskolas izglītības iestāde Bebrenē) – par godprātīgu darbu un radošu pieeju pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaniņš” Bebrenes filiāles noformējuma veidošanā un uzturēšanā.
   
 2. Sandra Tamane (Pirmsskolas izglītības iestāde Bebrenē) – par ilggadīgu darbu un godprātīgu savu darba pienākumu veikšanu Bebrenes jaunākās paaudzes audzināšanā.
   
 3. Mārīte Caune (daudzdzīvokļu mājas ‘’Torņi’’ mājas vecākā) – par godprātīgu daudzdzīvokļu mājas ‘’Torņi’’ mājas vecākā pienākumu pildīšanu un kāpņu telpas remonta organizēšanu un īstenošanu.
   
 4. Valdis Naglinskis – par atbildīgu un akurātu uzticēto pienākumu veikšanu pašvaldības ceļu greiderēšanā, traktorista un katlu mājas operatora pienākumu pildīšanā; par atsaucību palīdzot līdzcilvēkiem.
   
 5. Rita Kalvāne (Bebrenes skanošo kolektīvu vadītāja) – par ieguldījumu Bebrenes pagasta dziedošo kolektīvu vadīšanā skolā, kultūras namā un baznīcas draudzes kora brīnišķīgu vadīšanu.
   
 6. Dzintra Stašule (Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola) – par ilggadīgu un godprātīgu darbu Bebrenes vispārizglītojošajā un profesionālajā vidusskolā, par sekmīgu jaunās paaudzes izglītošanu un audzināšanu.
   
 7. Airita Šuksto (Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola) – par jauniešu aktīvu iesaistīšanu dažādās aktivitātēs un izdomas bagātu pieeju dažādu projektu realizācijā.
   
 8. Tamāra Saviča (Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola) – par godprātīgu un atbildīgu pieeju uzticēto darba pienākumu veikšanā; par atsaucību palīdzot līdzcilvēkiem.
   
 9. Regīna Ančevska (Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola) – par godprātīgu un atbildīgu pieeju uzticēto darba pienākumu veikšanā.
   
 10. Jāzeps Smikersts - par aktīvu iesaistīšanos visos dabas parka ‘’Dvietes paliene’’ rīkotajos pasākumos un talkās.
   
 11. Emma Malahovska (Bebrenes pagasta bibliotēka) – par Bebrenes pagasta 150 gadu jubilejas svinību idejas radīšanu, par atsaucību un izpalīdzību pagasta svētku organizēšanā un noformēšanā, par pagasta vēsturisko materiālu vākšanu, apkopošanu un popularizēšanu.
   
 12. Gundega Gruberte – par radošu un aktīvu pieeju, kopā ar ģimeni veicot Bebrenes pagasta dižkoku izpēti.
   
 13. Malaševsku ģimene – par atsaucību un izpalīdzību Bebrenes pagasta 150 gadu jubilejas svinību organizēšanā un noformēšanā; par nesavtīgu Bebrenes mājas lapas veidošanu, regulāru Bebrenes vārda popularizēšanu.
   
 14. Biedrība ‘’Dvietes senlejas pagastu apvienība’’ – par EZF projekta ‘’Ūdenstūrisms Dvietes palienē mazūdens laikā’’ sekmīgu realizāciju.
   
 15. Biedrība ‘’Bebrenes vidusskolas biedrība’’- par nodibinājuma „Fonds „Ziedot”” projekta „Darbi, kas vieno” sekmīgu realizāciju.
   
 16. Biedrība ‘’Jauniešu brīvdienu centrs’’- par LEADER projekta „Zirgu izjādes – jauniešu sabiedrisko sporta aktivitāšu dažādošanai” sekmīgu realizāciju.
   
 17. Raimonds Soms – par atsaucību un aktīvu līdzdalību Bebrenes muižas viesu un tūristu uzņemšanā.

 

img img img img
Novērtē ierakstu: